Instalatii de stingere cu hidranti exteriori

Instalatii de stingere cu hidranti exteriori. Echiparea tehnica cu hidranti de incendiu exteriori:

Retelele de distributie a apei din centrele populate (localitati) vor fi echipate cu hidranti exteriori, care trebuie sa asigure conditiile de debit si presiune necesare stingerii incendiilor, potrivit prevederilor prezentului normativ sau ale Normativului P66, dupa caz.

În cazurile în care, conform avizului regiei/societatii furnizoare de apa din centre populate (localitati), retelele nu asigura satisfacerea conditiilor de debit si presiune, se prevede rezerva de apa pentru incendiu, dimensionata conform art. 6.34 din prezentul normativ, pentru urmatoarele categorii de constructii:

▪ constructii închise de importanta exceptionala si deosebita (categoriile A si B de importanta);

▪ cladiri înalte, foarte înalte sau cu sali aglomerate;

▪ constructii închise de comert sau sport, cu capacitate de primire mai mare de 500 de persoane;

▪ constructii de învatamânt, cultura sau de ocrotirea sanatatii, cu mai mult de doua niveluri;

▪ constructii de turism cu mai mult de patru niveluri;

▪ constructii de productie si/sau depozitare din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu volum mai mare de 5000 m3;

▪ depozite cu stive înalte (peste 6,00 m înaltime), din categoriile A, B sau C de pericol de incendiu, cu aria mai mare de 750 m2;

▪ depozite deschise pentru materiale sau substante combustibile, cu aria mai mare de 2000 m2;

▪ parcaje subterane cu mai mult de 20 autoturisme sau supraterane închise cu mai mult de doua niveluri;

▪ constructii subterane (cu exceptia parcajelor) cu aria mai mare de 750 m2.

Necesarul de apa pentru stingerea incendiilor la constructiile precizate la alin. (2) poate fi asigurat prin extinderea retelei de distributie din centrul populat (localitate), din retelele de distributie si rezerva proprie sau numai din rezerva proprie.

Pentru categoriile de constructii precizate la art. 6.1 alin. (2), amplasate în intravilanul sau extravilanul centrelor populate (localitatilor) care nu sunt echipate cu retele de alimentare cu apa, stingerea din exterior a incendiilor se asigura din gospodarii proprii de apa si retele de distributie prevazute cu hidranti, alcatuite si dimensionate corespunzator prezentului normativ.

Hidrantii de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru protectia constructiilor amplasate izolat (la mai mult de 500 m de zone construite) si care nu sunt echipate cu instalatii de alimentare cu apa, precum si la constructii izolate de productie sau depozitare cu arii construite sub 2000 m2 si maximum doua niveluri. În asemenea situatii se vor asigura posibilitati de alimentare cu apa a pompelor mobile de interventie din surse naturale învecinate (râuri, lacuri, fântâni) sau din rezervoare (bazine).

Solutii tehnice de realizare a instalatiilor cu hidranti de incendiu exteriori

Hidrantii de incendiu exteriori pot fi:

▪ hidranti subterani (standard de referinta STAS 695);

▪ hidranti de suprafata (standard de referinta STAS 3479).

Conductele pe care se amplaseaza hidrantii de incendiu exteriori au urmatoarele diametre minime:

▪ 100 mm pentru hidrantii Dn 65 mm sau Dn 80 mm;

▪ 150 mm pentru hidrantii Dn 100 mm;

▪ 250 mm pentru hidrantii Dn 150 mm.

Hidrantii de incendiu exteriori se doteaza cu accesorii pentru trecerea apei în functie de scenariile de siguranta la incendiu întocmite pentru situatiile cele mai defavorabile, adoptate în proiect si mentionate în instructiuni (la cladirea sau compartimentul de incendiu cu debitul cel mai mare, interventie la nivelul cel mai înalt etc.).

Utilajul, accesoriile si materialul de interventie pentru retele a caror presiune nu poate asigura interventia directa, se pastreaza la serviciul de pompieri sau la pichete P.S.I., astfel încât sa poata fi utilizate în caz de incendiu.

Retelele exterioare de alimentare cu apa la care debitele si presiunile disponibile asigura posibilitatea interventiei directe în caz de incendiu, de la hidrantii de incendiu exteriori, se doteaza cu accesorii în conformitate cu normele de dotare. Aceste accesorii pot fi pastrate în cutii fixate pe peretii constructiilor sau pe carucioare mobile adapostite în încaperile serviciului de pompieri.

Jeturile de apa realizate cu ajutorul hidrantilor de incendiu exteriori, trebuie sa atinga toate punctele combustibile ale cladirilor (obiectivelor) protejate, considerând raza de actiune a hidrantilor în functie cu lungimea furtunului de:

▪ maximum 120 m la retelele de alimentare cu apa la care presiunea asigura lucrul direct de la hidranti;

▪ 150 m în cazul folosirii motopompelor si 200 m în cazul folosirii autopompelor.

Hidrantii de incendiu exteriori se amplaseaza la o distanta de minimum 5 m de zidul cladirilor pe care le protejeaza si la 15 m de obiectele care radiaza intens caldura în caz de incendiu.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele la care presiunea apei se asigura cu ajutorul pompelor mobile, se amplaseaza la cel mult 2 m de marginea cailor de circulatie.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele de alimentare cu apa, ce se monteaza în spatiile verzi ale ansamblurilor de locuinte (retele de serviciu), pot fi amplasati la o distanta de maximum 6 m de la marginea caii de circulatie.

Hidrantii de incendiu exteriori racordati la retelele de alimentare cu apa care au presiune suficienta pentru asigurarea interventiei directe (fara ajutorul pompelor mobile) se monteaza si la distante mai mari fata de calea de circulatie.

Hidrantii de incendiu subterani, care nu sunt montati sub carosabilul strazilor sau sub trotuare pavate, se fixeaza în blocuri de beton. În toate cazurile în care este posibil se recomanda montarea hidrantilor de incendiu supraterani.

Pozitia hidrantilor de incendiu exteriori si a caminelor de vane pentru instalatii de incendiu se marcheaza prin indicatoare. Standardul de referinta este STAS 297.

Alimentarea cu apa a hidrantilor de incendiu exteriori se poate face prin unul din urmatoarele sisteme:

▪ din retele la care presiunea apei permite interventia la stingerea incendiului cu linii de furtun racordate direct de la hidranti. Acest sistem se recomanda sa se prevada atunci când incendiul poate evolua rapid datorita combustibilitatii elementelor de constructie si a materialelor utilizate sau depozitate (depozite de cherestea, paie, stuf, lichide combustibile etc.), precum si în cazul când nu se dispune de suficient personal si de utilaje mobile de interventie;

▪ din retele la care presiunea apei la hidrantii de incendiu exteriori (masurata la suprafata terenului) nu permite stingerea incendiului fara pompe mobile de interventie. La aceste retele presiunea apei nu trebuie sa fie mai mica de 0,7 bar.

Se admite asigurarea cu apa direct din bazine, rezervoare si alte surse naturale cu ajutorul pompelor mobile de stins incendiu (autopompe sau motopompe) din dotarea serviciului propriu de pompieri pentru:

▪ constructii si instalatii industriale din categoriile C, D si E de pericol de incendiu, cu suprafata incintei mai mica de 20 ha si care necesita pentru stingerea incendiilor din exterior un debit de apa de cel mult 20 l/s.;

▪ depozite de material lemnos situate în afara incintelor de productie sau a centrelor populate, care necesita pentru stingerea incendiilor din exterior un debit de apa de maximum 35 l/s.;

▪ grupuri de cladiri cu maximum 5000 locuitori;

▪ colonii de cazare temporara pentru maximum 1000 locuri.

Atunci când este indicat din punct de vedere tehnico-economic si al protectiei împotriva incendiilor, se poate adopta un sistem combinat de retele sau retele si bazine (rezervoare).

Dimensionarea instalatiilor cu hidranti de incendiu exteriori

Numarul, tipul, distantele de amplasare si debitul specific al hidrantilor exteriori pentru stingerea incendiilor se stabilesc astfel încât, debitul de calcul al conductei de distributie a apei pentru stingerea din exterior a incendiului, Q(ie) [l/s], sa fie asigurat pentru fiecare compartiment de incendiu, tinând seama de schema adoptata pentru stingerea incendiilor (cu pompe mobile sau cu linii de furtun racordate direct la hidrantii exteriori).

Numarul hidrantilor exteriori se determina astfel încât fiecare punct al cladirilor sa fie atins de numarul de jeturi în functiune simultana, debitul însumat al acestora trebuind sa asigure debitul de apa de incendiu prescris pentru fiecare tip de cladire.

Numarul de incendii simultane care pot avea loc pe teritoriile agentilor economici se stabileste astfel:

▪ daca suprafata teritoriului este mai mica de 150 ha, un incendiu;

▪ daca suprafata teritoriului este mai mare de 150 ha, se considera doua incendii simultane, alegând doua cladiri sau instalatii care necesita cele mai mari debite de apa de incendiu;

▪ daca în zona sau platforma industriala având o suprafata mai mare de 150 ha, se afla mai multi agenti economici, fiecare cu incinta mai mica de 150 ha, alimentate cu apa prin retele comune, retelele din fiecare incinta se vor calcula considerând un singur incendiu, iar retelele comune pentru doua incendii simultane care necesita cele mai mari debite de apa;

▪ pentru zone industriale cu suprafata mai mare de 300 ha, numarul de incendii simultane se va stabili de comun acord cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta;

▪ pentru depozite sau grupe de depozite de cherestea, busteni, traverse, lemne de foc si depozite de carbuni, având o suprafata mai mare de 20 ha, se vor lua în calcul doua incendii simultane, considerând doua sectoare diferite care necesita debitele cele mai mari.

Numarul de incendii simultane pentru centre populate si zone industriale, în cazul în care se asigura alimentarea cu apa rece prin retele comune, se stabileste astfel:

▪ pentru centrele populate cu mai putin de 10.000 locuitori si o zona industriala cu suprafata pâna la 150 ha, se considera un singur incendiu, la centrul populat sau la zona industriala, unde debitul de incendiu este cel mai mare;

▪ pentru centrele populate cu populatia cuprinsa între 10.000 si 25.000 locuitori având si o zona industriala cu suprafata pâna la 150 ha, se vor considera doua incendii simultane, unul la centrul populat si unul la zona industriala, sau amândoua la centrul populat, daca rezulta în ultimul caz un debit mai mare;

▪ pentru centrele populate cu mai putin de 25.000 locuitori si o zona industriala având suprafata peste 150 ha, se vor lua în calcul doua incendii simultane, unul la centrul populat si unul la zona industriala sau ambele la centrul populat sau zona industriala, corespunzatoare debitului de incendiu cel mai mare;

▪ pentru centrele populate cu populatia egala sau mai mare de 25.000 locuitori, având o zona industriala cu suprafata mai mare de 150 ha, numarul incendiilor simultane si debitele de calcul se stabilesc separat pentru centrul populat, pe baza datelor din anexa nr. 6 si separat pentru zona industriala, dupa care se însumeaza debitele de apa pentru incendiu.

Repartizarea incendiilor simultane se face astfel încât un incendiu sa revina unei suprafete locuite de cel mult 10.000 locuitori.

Distantele de amplasare a hidrantilor de incendiu exteriori se stabilesc în functie de raza de actiune a hidrantilor care se considera de 120 m când presiunea apei necesara la hidranti este asigurata de reteaua exterioara, de (100 … 150) m în cazul folosirii motopompelor si 200 m în cazul folosirii autopompelor. La stabilirea distantelor de amplasare a hidrantilor exteriori pentru incendiu se va tine seama si de faptul ca înaltimile cladirilor care pot fi protejate nu vor depasi 45 m.

Amplasarea hidrantilor de incendiu exteriori pentru localitati din mediul rural cu populatie pâna la 10.000 de locuitori, se asigura conform Normativului P66.

Hidrantii exteriori de incendiu ai retelelor de joasa presiune se amplaseaza la 2 m de bordura partii carosabile a drumului; daca reteaua exterioara de alimentare cu apa este amplasata într-o zona verde, distanta de la bordura partii carosabile a drumurilor pâna la hidranti va fi de maximum 6 m.